banner 1

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Zodra u het lidmaatschapsovereenkomst (hierna; Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; “lid”) van Target Personal Training (hierna: Target PT”).

 

 1. Voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Target PT en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Target PT en het lid.
  2. Target PT is gerechtigd de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Target PT zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. Indien het lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De mondelinge opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Target PT te zijn ontvangen.

 

 1. Overeenkomst
  1. Het lid is bekend met het feit dat hij een overeenkomst aangaat voor de af gesprokencontractduur van één kalender maand die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.
  2. Het Lid is bekend met het opzegtermijn. De opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 8 ‘Beëindiging Overeenkomst’ van deze algemene voorwaarden.
  3. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Target PT worden overgedragen.
  4. Target PT heeft het recht om bij een nieuwe overeenkomst om identificatie te vragen.
  5. Het lid dient vooraf zijn training in de plannen bij Target PT. De Personal training 2.0 lessen dienen via de website (targetpt.nl) ingepland te worden. De Personal training 1.0 lessen kan zowel mondeling als via digitale media (whatsapp, sms).

 

 1. Tarieven en betaling
  1. De tarievenlijst van Target PT worden via de website aan het lid verstrekt en/of via de bedrijfsfolder van Target PT. Target PT kan van deze tarieven afwijken bij het opstellen van een persoonlijke offerte.
  2. De vermelde bedragen op de tarievenlijst en offertes zijn inclusief BTW. Target PT is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
  3. Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan het lid een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt.
  4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van het lid.
  5. Indien tijdige betaling uitblijft is Target PT steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens het lid.
  6. Het lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Target Personal Training, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.
  7. De betaling verloopt via overschrijving. Het lid ontvangt per vier weken een factuur per e-mail.
  8. Target PT is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%.

 

 

 

 1. Annulering van afspraken
  1. Indien het lid zijn geplande Personal training 2.0 les niet kan bijwonen, om welke reden dan ook, dient hij zich tijdig af te melden. Het afmelden dient 6 uur voor aanvang van de de training plaats te vinden. De afmelding vindt plaats via de website. Indien de afmelding niet tijdig wordt doorgeven wordt deze in rekening gebracht.
  2. Indien het lid zijn geplande Personal training 1.0 les niet kan bijwonen, om welke reden dan ook dient hij zich tijdig af te melden. Het afmelden voor de training dient 24 uur van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan zijn hoofdtrainer. Indien de afmelding niet tijdig wordt doorgeven wordt deze in rekening gebracht.
  3. Bij sprake van overmacht is Target PT op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van afspraken.
  4. Indien Target PT wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Target PT niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde abonnementen zullen worden gerestitueerd.
  5. Het lid begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. Het lid gaat een inspanningsverplichting aan jegens Target PT. Target PT kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
  2. Target PT is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij het lid is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Target PT geleverde zaken en/of diensten.
  3. Target PT is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van het lid.
  4. Target PT is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal of verlies van eigendommen van het lid.
  5. Het lid bevestigt bij accepteren van deze algemene voorwaarden dat hij in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij geen medische indicatie heeft of medicatie gebruikt die gelden als een contra indicatie om aan de diensten van Target PT te mogen deelnemen.
  6. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het informeren van van Target PT.
  7. Target PT is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Target PT.
  8. Target PT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

 

 1. Privacy
  1. Target PT verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming Persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
  2. Target PT verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Target PT en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Target PT.
  3. Het lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Target PT kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De opdrachtgever kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Target PT.

 

 1. Beëindiging overeenkomst
  1. Het lid dient bij de beëindiging van de overeenkomst dit één week voor ingang van een nieuwe kalendermaand dit schriftelijk aan Target PT aan te kondigen of via info@targetpt.nl.
  2. Target PT zal na het ontvangen van de opzegging, binnen 5 werkdagen een digitale ontvangst bevestiging verstrekken.
  3. Target PT kan de overeenkomst per direct beëindigen indien:
   1. Het lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
   2. Indien het geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het lid;
 • Indien het lid de huisregels niet naleeft.

 

 1. Openingstijden
  1. Target PT is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemene en erkende feestdagen en schoolvakanties.
  2. Target PT is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
  3. Target PT is bevoegd de in de gym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

 

 1. Klachten en Informatieverplichting
  1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Target PT te worden doorgegeven.
  2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Target PT kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
  3. In geval van klachten met betrekking tot Target PT dient de opdrachtgever zich in eerste instantie te wenden tot zijn hoofdtrainer

 

 1. Huisregelement
  1. Het lid is bekend met de door Target PT gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en staan vermeld op de website van Target PT. De opdrachtgever is verplicht deze huisregels na te leven.
  2. Target PT kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 

 1. Slotbepalingen
  1. Op alle door Target PT gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Contact

Target Personal Training
Nijmegen-Lent | Beek
06 415 898 38

info@targetpt.nl